1.      Czym są dane osobowe i dlaczego je przetwarzamy?

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.), dalej zwanym „RODO” dane osobowe to wszelkie dotyczące Pani/Pana informacje, które pozwalają na Pani/Pana zidentyfikowanie jako osoby fizycznej.

Dane osobowe, które od Pani/Pana pozyskujemy, są nam niezbędne do realizacji określonych celów przetwarzania.

2.      Kto jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych i co to oznacza?

Administratorami Pani/Pana danych osobowych są wspólnie: Grażyna Górniak (Współadministrator 1) prowadzącą działalność gospodarczą pn. Dobre nieruchomości - Grażyna Górniak, Sara Górniak (Współadministrator 2) prowadzącą działalność gospodarczą pn. Dobre nieruchomości Sara Górniak, Jagoda Górniak (Współadministrator 3) prowadząca działalność gospodarczą pn. Dobre nieruchomości Jagoda Górniak oraz Lidia Górniak (Współadministrator 4) prowadząca działalność gospodarczą pn. Dobre nieruchomości Lidia Górniak, wszystkie z siedzibą w Bydgoszczy (85-231) przy ul. Królowej Jadwigi 18/208, (zwane dalej Współadministratorami), które zawarły umowę o współadministrowanie danymi osobowymi.

Współadministratorzy wspólnie określają cele i sposoby przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także projektują i wdrażają rozwiązania służące zapewnieniu ich bezpieczeństwa.

3.      Jakie dane osobowe od Pani/Pana zbieramy i skąd one pochodzą?

Najczęściej przetwarzane przez nas dane pochodzą bezpośrednio od Pani/Pana. Możemy je jednak pozyskiwać także z ogólnodostępnych źródeł, takich jak rejestry (KRS, CEIDG) lub portale ogłoszeniowe w Internecie.

Dane, które gromadzimy to w szczególności dane kontaktowe (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail) oraz dane nieruchomości, której dotyczy łącząca nas z Panią/Panem współpraca.

W przypadku podpisania umowy pośrednictwa, dane te ulegają poszerzeniu o dane adresowe, a także dane identyfikacyjne takie jak nr dokumentu tożsamości, NIP czy PESEL. Gromadzimy także dane wynikające z księgi wieczystej nieruchomości.

4.      W jakich celach przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane są przetwarzane wyłącznie w prawnie uzasadnionych celach:

1)      zawarcie, należyte wykonanie, rozwiązanie umów lub inne czynności niezbędne do realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

2)      wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),

3)      realizacja działań na podstawie udzielonych zgód, np. dostarczanie Newsletteru (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),

4)      pozostałe cele realizowane w ramach tzw. uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), do których należą: nawiązanie kontaktu w odpowiedzi na zamieszczone przez Panią/Pana w Internecie ogłoszenie, ochrona przed roszczeniami i dochodzenie należności, marketing bezpośredni usług Administratora, wewnętrzne cele administracyjne, analityczne i statystyczne.

5.      Jak długo Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane?

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji umowy, a po jego zakończeniu przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz terminów dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora, jednak nie dłużej niż 6 lat.

Jeżeli do zawarcia umowy nie dojdzie, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia nawiązania kontaktu.

Pani/Pana dane osobowe nie będę przetwarzane dłużej niż do czasu wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody na ich przetwarzanie, w przypadkach, w których taki sprzeciw lub cofnięcie zgody Pani/Panu przysługuje.

6.      Komu możemy udostępniać Pani/Pana dane osobowe?

Dostęp do Pani/Pana danych mają nasi upoważnieni współpracownicy, a także podmioty współpracujące z nami na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (obsługa księgowa, zewnętrzne firmy IT, kurierzy). Ponadto, w sytuacjach w których wyrazi Pani/Pan na to zgodę, dane osobowe mogą zostać udostępnione współpracującym z nami firmom pośrednictwa kredytowego oraz notariuszom, w celu pełnej i prawidłowej realizacji umowy.

7.      Jakie prawa Pani/Panu przysługują w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych?

1)        prawo dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych

2)        prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych niezgodnych ze stanem faktycznym,

3)        prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,

4)        prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

5)        prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora, w tym w szczególności w celu marketingu bezpośredniego,

6)        otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie oraz przenoszenia danych osobowych do innego administratora (prawo to dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, w celu realizacji umowy lub na podstawie zgody,

7)        prawo do nie podlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w inny sposób istotnie na Panią/Pana wpływa, chyba, że decyzja ta jest niezbędna do realizacji umowy, jest dozwolona prawem lub wyraziłeś wcześniej na to wyraźną zgodę.

 

Ponadto, w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia udzielonych zgód na poszczególne cele przetwarzania, w dowolnym momencie.

Aby wykonać powyższe prawa, należy skontaktować się ze Współadministratorem 2 pisemnie lub mailowo na adres: ul. Królowej Jadwigi 18/208 85-231 Bydgoszcz, e-mail: sekretariat@dobrenieruchomosci.eu

Może Pani/Pan także skorzystać z formularza wniosku o realizację praw osób, których dane dotyczą, zamieszczonego na stronie https://dobrenieruchomosci.eu/ w zakładce RODO.

8)        Organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzoru.

9)        Pani/Pana dane osobowe nie będę podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, jak również nie będę przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

8.      Informacje dodatkowe.

Administratorem danych zobowiązanym do realizacji przysługujących Pani/Panu praw wynikających z RODO na podstawie łączącej Współadministratorów umowy jest Współadministrator 2, pełniący jednocześnie funkcję punktu kontaktowego dla podmiotów danych. Niezależnie od powyższego, może Pani/Pan wykonywać przysługujące mu prawa wynikające z RODO wobec każdego ze Współadministratorów.